Çerez Politikası

 1. AMAÇ

Bu Politika dokümanı, Anadolu Diş Sağlığı Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilmekte olan “https://www.klinikdis.com/” adresli internet sitesinin (Site) kullanıcıları/ üyeleri/ ziyaretçileri (veri sahibi) tarafından kullanımı esnasında tutulan çerezlerden elde edilen kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin tanımlamalar yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kliniğin tüm ortamlarında (elektronik, fiziksel ve harici) bulunan kişisel verileri kapsamaktadır.

 • ANIMLAR VE KISALTMALAR

Kanun: 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması” Kanununu

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri sorumlusu: Veri sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, ayrıca verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlü tutulan tüzel veya gerçek kişiyi,

KVK Kurulu: Veri sorumlusu tarafından atanmış ve Kanun kapsamında oluşturulmuş süreçlerin idari takibi yapan Veri Koruma Görevlileri, Mesul Müdür, Hukuk Danışmanları ve Teknik Ekip’ten oluşan gerçek kişi veya kişileri,

Veri Sahibi/İlgili Kişi: Veri Sahibi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

ifade eder.

 • SORUMLULAR

Tüm klinik çalışanları ve Klinik ile kişisel veri aktarımı/paylaşımı yapmış olan üçüncü taraf kişi/kurum veya kuruluşlar sorumludur.

 • POLİTİKA

Klinik tarafından, Kliniğe ait çevrimiçi mecraların kullanıcılar tarafından ziyaretleri sırasında kullanıcı deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (çerezler) faydalanılmaktadır. Bu teknolojilerin kullanımı, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere tabi olunan sair mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Klinik kendisine ait internet sitesinde ve mobil uygulamalarında kullanılan çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya site ve mobil uygulamalarda yeni çerezler ekleyebilir. Dolayısıyla bu dokümanın hükümlerinin gerektiği zaman değiştirilme hakkı saklıdır. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik internet sitesinde veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.

Klinik, kendisine ait internet sitesinde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verileri işlemektedir. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

 • İnternet sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin internet sitesinde farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması,
 • Siteyi analiz etmek ve sitenin performansını arttırmak. Örneğin, sitenin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması,
 • Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, siteyi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi. Mobil uygulamalarda cihaz bazlı hedeflemeler yapılması. Marka iş birlikleri ile kullanıcı katılımlı anketler yapılması.

Klinik kişisel verileri KVKK’nın 5’inci maddesi uyarınca aşağıda yer alan hukuki sebeplere dayanarak otomatik yollarla işler;

 • Veri sahibinin açık rızası ile,
 • Kliniğin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Klinik aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle veya iş ortaklarıyla ile paylaşabilir. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verileri bulut altyapı sistemlerinde sakladığını ve güvenliğini sağladığını taraflar ile gizlilik anlaşmalarının yapıldığını garanti eder.

 • Sitede Kullanılan Çerezler

Sitede kullanılan çerezler bu doküman içerisinde listelenmiştir. Sitede hem birinci parti çerezler (ziyaret edilen site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret edilen site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

 • Zorunlu Çerezler

Bu çerezler, kullanıcının bir sayfanın güvenli alanlarına erişim gibi sitenin özel bölümlerinde gezinebilmesini ve bunları kullanabilmesini sağlamak için gereklidir. Bu çerezler olmadan web sitesinin önemli kısımları kullanılamaz.

 • İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu çerezler, kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplar. Tüm bilgiler isimsiz toplanır ve işlevsellik çerezleri, kullanıcının diğer web sitelerindeki faaliyetlerini takip edemez. Bu bilgiler, web sitesinin geliştirilmesi için rapor derlemek amacıyla kullanılır. İşlevsellik çerezleri, kullanıcı tarafından istenen hizmeti sağlayanları da kapsayabilir.

 • Sosyal Medya Çerezleri

Bu çerezler ziyaretçilerin sosyal medya kullanımları hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da market araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter gibi sosyal medya hesaplarına ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.

 • Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler web sitesinin dil ayarları gibi kullanıcı tercihlerini kaydetmesini sağlayarak kullanıcıya geliştirilmiş, daha kişisel bir deneyim sunar.

 • Hedefleme veya Reklam Çerezleri

Bu çerezler, kullanıcıya ve ilgilerine uygun reklamları görüntülemek için kullanılır. Bu çerezler aynı zaman belirli web sayfalarını ziyaret ederken kullanıcının etkileşim kurduğu bir reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek ve potansiyel reklam verenlerle iletişime imkân tanımak için kullanılabilir.

 • Çerezlerin Kullanımının Kontrolü

Site ziyaretçileri, tarayıcılarının ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tablodaki linkler ziyaret edilebilir.

Adobe Analyticshttp://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html  
AOLhttps://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwordshttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647  
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefoxhttp://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies  
Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/  
Safarihttps://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR
 • Veri Sahibi Hakları

Veri sahipleri, KVKK’nın ilgili maddeleri uyarında kişisel verileri kapsamında aşağıdaki haklara sahiptir;

 • Kişisel veri işlenme durumunu öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişiler söz konusu haklarına ilişkin taleplerini, https://www.klinikdis.com adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu [SA1] doldurarak iletilmesi halinde başvuruları en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.

Veri sahibi, Aydınlatma Metnine konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri sahibinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Kliniğin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri sahipleri, herhangi bir kişisel verinin Klinik tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunulması durumunda Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceklerini kabul ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendilerine ait olacağını beyan eder.


Buraya Tıkla, Hemen Ara!